Close
title
f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยา กรมทางหลวง

กรมทางหลวง กรมทางหลวง รับมอบเกียรติบัตรในฐานะเป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง ที่ได้มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม ประจำปี 2565 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง มอบหมายให้เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมทางหลวงเข้าร่วมรับฟังการเสวนาด้านการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง สภาวิศวกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเป็นตัวอย่างให้กับองค์กรอื่นนำไปใช้พัฒนาบุคลากรของตนเองให้เป็นระบบและตอบสนองเป้าหมายของหน่วยงานและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ณ สำนักงานสภาวิศวกรแห่งใหม่ ถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ในการนี้ กรมทางหลวง ได้รับมอบเกียรติบัตรในฐานะเป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง ที่ได้มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม ประจำปี 2565 โดยมีเลขานุการกรมเป็นผู้แทนเข้ารับมอบเกียรติบัตรจากนายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ซึ่งกรมทางหลวงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายของสภาวิศวกร และพร้อมให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและสังคมร่วมกับสภาวิศวกรต่อไป
ภาพกิจกรรม