f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
หมวดทางหลวงเชียงม่วน
ลงวันที่ 10/09/2563

นายอดิศักดิ์  ปัญจขันธ์

หัวหน้าหมวดทางหลวงเชียงม่วน

ตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 1091 กม. 59+041 ด้านขวาทาง อยู่ในตำบลบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เนื้อที่ 29 ไร่ - งาน 13 ตารางวา

สายทางควบคุมของหมวดการทางเชียงม่วน

 

หมายเลขสายทาง

กม. - กม.

ชนิดผิวทาง

1091

37+000 - 67+000

AC.

1091

0+000 - 1+966

AC.

1091

65+861 - 65+000

AC.

1120

10+000 - 45+393

DST

1251

30+000 - 60+071

AC. , CS

 

สายทางควบคุมของหมวดการทางเชียงม่วน


'