f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
หมวดทางหลวงพะเยา
ลงวันที่ 10/09/2563

นายเอกนรินทร์  มะทะ

หัวหน้าหมวดการทางพะเยา

หมวดการทางพะเยา ตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 120 กม. 9+000 ด้านซ้ายทาง อยู่ในตำบล แม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีเนื้อที่ 15ไร่ 2 งาน 91ตารางวา

สายทางควบคุมของหมวดการทางพะเยา 

หมายเลขสายทาง

กม. - กม.

ชนิดผิวทาง

00012600

814+777 - 835+904

AC.

00012701

835+904 - 839+617

AC.

01200101

0+000 - 20+200

AC.

11930100

0+700 - 35+245

AC.

     
 

 


'