f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
หมวดทางหลวงแม่ใจ
ลงวันที่ 10/09/2563

นายวรวุฒิ  ชำนาญชัย

หัวหน้าหมวดทางหลวงแม่ใจ

หมวดทางหลวงแม่ใจ ตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 1 กม.867+968 ด้านช้ายทาง อยู่ในตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีเนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา

 

 

หมายเลขสายทาง

กม. - กม.

ชนิดผิวทาง

1

839+617 - 890+370

AC.

1353

0+000 - 3+250

AC

 สายทางควบคุมของหมวดการทางแม่ใจ


'