f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาน มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
รายงานบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564
ลงวันที่ 19/10/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
งบทดลอง 1-16 แขวงการหลางพะเยา 2564 19 ดาวน์โหลด
เงินสดในมือเดือน ก.ย.64 22 ดาวน์โหลด
เจ้าหนี้การค้าภายนอก ปี 64 20 ดาวน์โหลด
บัญชีกระทบยอดเงินฝาก ก.ย.64 25 ดาวน์โหลด
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบ 19 ดาวน์โหลด
วัสดุคงคลัง ปี 64 29 ดาวน์โหลด

'