f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
หมวดทางหลวงจุน
ลงวันที่ 10/09/2563

นายภัควัฒน์  สีทอง

หัวหน้าหมวดทางหลวงจุน

หมวดทางหลวงจุน ตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 1021 กม. 41+455 ด้านขวาทาง อยู่ในตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เนื้อที่ 49 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา

 

ายทางควบคุมของหมวดการทางจุน

หมายเลขสายทาง

กม. - กม.

ชนิดผิวทาง

1021

27+500 - 68+000

AC.

1091

0+000 - 22+000

AC.

1126

45+120 - 62+554

AC.

1292

0+866 - 13+657

CS

1298

0+000 - 3+971

AC. , DST.


'