f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
หมวดทางหลวงปง
ลงวันที่ 10/09/2563

นายจงรักษ์  จำรัส

หัวหน้าหมวดทางหลวงปง

หมวดการทางปงที่ 1 ตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 1091 กม. 25 + 900 ด้านขวาทาง อยู่ในตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา เนื้อที่ 31ไร่ 2งาน 54 ตาราง

สายทางควบคุมของหมวดการทางปง 

หมายเลขสายทาง

กม. - กม.

ชนิดผิวทาง

1091

22+000 - 37+000

AC. , DST

1092

0+000 - 10 + 000

AC. , DST

1179

0+000 - 31+087

CS. , DST

1186

0+000 - 6+521

CS.

1188

0+000 - 35+000

CS. , DST.

 สายทางควบคุมของหมวดการทางปง ที่ 1


'