f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
หมวดทางหลวงเชียงคำ
ลงวันที่ 10/09/2563

นายฐาปนันท์  กลมกล่อม

หัวหน้าหมวดทางหลวงเชียงคำ

 หมวดทางหลวงเชียงคำ ตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 1148 กม. 9+365 ด้านขวาทาง อยู่ในตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เนื้อที่ 20 ไร่ 1 งาน 64.6 ตารางวา

 สายทางควบคุมของหมวดการทางเชียงคำ

หมายเลขสายทาง

กม. - กม.

ชนิดผิวทาง

1021

68+000 - 87+400

AC.

1093

0+000 - 40+426.57

AC  DST.

1148

0+000 - 0+025

AC.

1148

3+325 - 17+000

AC.

1210

0+750 - 14+492

CS. , AC.

1345

0+000 - 22+200

Conc , AC , SA

 สายทางควบคุมของหมวดการทางเชียงคำ


'