f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
หมวดทางหลวงดอกคำใต้
ลงวันที่ 10/09/2563

นายคงฤทธิ์  วงค์ปัญญา

หัวหน้าหมวดทางหลวงดอกคำใต้

 

หมวดทางหลวงดอกคำใต้ ตั้งอยู่บนทางหลวง 1021 กม.9+368 ด้านซ้ายทาง อยู่ในตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา

หมายเลขสายทาง

กม. - กม.

ชนิดผิวทาง

1021

0+000 - 27+500

AC.

1202

0+000 - 33+922

AC.

1251

0+000 - 30+000

AC. , CS.

 สายทางควบคุมของหมวดการทางดอกคำใต้

 


'