f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อใบมีดตัดหญ้า 14 นิ้ว จำนวน 24 ใบ 21/06/2567 535/30/67/70 แขวงทางหลวงพะเยา
2 ซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบซ่อมบำรุง จำนวน 7 รายการ (รายละเอียดแนบ) 21/06/2567 535/30/67/69 แขวงทางหลวงพะเยา
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ (เอกสารแนบ) 20/06/2567 535/45/67/300 แขวงทางหลวงพะเยา
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดแนบ) 20/06/2567 535/60/67/299 แขวงทางหลวงพะเยา
5 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 9 รายการ (รายละเอียดแนบ) 20/06/2567 535/40/67/298 แขวงทางหลวงพะเยา
6 ซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง 19/06/2567 535/20/67/295 แขวงทางหลวงพะเยา
7 ซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง 19/06/2567 535/20/67/294 แขวงทางหลวงพะเยา
8 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง 19/06/2567 535/20/67/293 แขวงทางหลวงพะเยา
9 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง 19/06/2567 535/20/67/291 แขวงทางหลวงพะเยา
10 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง 19/06/2567 535/20/67/290 แขวงทางหลวงพะเยา
11 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง 19/06/2567 535/20/67/289 แขวงทางหลวงพะเยา
12 ซื้อแบตเตอรี่ 12 V 100 AH จำนวน 3 ลูก 18/06/2567 535/30/67/67 แขวงทางหลวงพะเยา
13 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 14 รายการ (รายละเอียดแนบ) 17/06/2567 535/60/67/286 แขวงทางหลวงพะเยา
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ (รายละเอียดแนบ) 17/06/2567 535/60/67/287 แขวงทางหลวงพะเยา
15 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิด ดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร 14/06/2567 535/35/67/285 แขวงทางหลวงพะเยา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,115 รายการ