f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 24/11/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยา กรมทางหลวง
2 17/11/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยา กรมทางหลวง
3 16/11/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยา กรมทางหลวง
4 10/11/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยา
5 08/11/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยา
6 08/11/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยา
7 07/11/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยา
8 07/11/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยา
9 07/11/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยา กรมทางหลวง
10 07/10/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยา
11 07/10/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยา
12 06/10/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยา
13 06/10/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยา
14 06/10/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยา
15 07/09/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยา