f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ลงวันที่ 23/04/2567

ตัวอย่างเอกสารรายงาน

       -  แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

       -  การกำหนดเกณฑ์ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

       -  แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

       -  แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

       -  แบบรายงายผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต


'