f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
นายพูนศักดิ์ เมาะราษี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงพะเยา เข้ารดน้ำดำหัว ขอพร นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และ นางวิยะดา นราดิศร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เนื่องในประเพณีปีใหม่ไทย 2567
ลงวันที่ 20/04/2567
(วันที่ 19 เม.ย. 2567)
    นายพูนศักดิ์ เมาะราษี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงพะเยา เข้ารดน้ำดำหัว ขอพร นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และ นางวิยะดา นราดิศร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เนื่องในประเพณีปีใหม่ไทย 2567
    โดยก่อนหน้านั้น ข้าราชการหน่วยงานต่างๆ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ได้เข้ารดน้ำ ขอพร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ทั้ง 2 ท่านที่บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และปลัดจังหวัดพะเยา ทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในประเพณีปีใหม่ไทย 2567
 
#แขวงทางหลวงพะเยา
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม
#สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586
#112กรมทางหลวง

'