f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาโครงการบำรุงทางหลวง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมบำรุงทางหลวง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทางหลวงหมายเลข 1345 ตอน ทุ่งบานเย็น - ผาแดงบน ระหว่าง กม.12+750 - กม.15+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/06/2567 e-พย./21/2567 ลว. 7 มิถุนายน 2567 แขวงทางหลวงพะเยา
2 จ้างเหมาโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เกษตรจังหวัดพะเยา กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการขนส่งการเกษตร ทางหลวงหมายเลข 1193 ตอน แม่ต๋ำ - แม่ใจ ระหว่าง กม.12+330 กม.22+185 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (225 ต้น) 07/06/2567 e-พย./20/2567 ลว. 7 มิถุนายน 2567 แขวงทางหลวงพะเยา
3 จ้างเหมาโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เกษตรจังหวัดพะเยา กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการขนส่งการเกษตร ทางหลวงหมายเลข 1251 และทางหลวงหมายเลข 1021 ปริมาณงาน 1 แห่ง (214 ต้น) 07/06/2567 e-พย./19/2567 ลว. 7 มิถุนายน 2567 แขวงทางหลวงพะเยา
4 จ้างเหมาโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เกษตรจังหวัดพะเยา กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและติดตั้งราวกันอันตราย เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการขนส่งการเกษตร ทางหลวงหมายเลข 1188 ตอน ปง -ห้วยกอก ระหว่าง กม.2+800 - กม.25+210 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/06/2567 e-พย./18/2567 ลว. 7 มิถุนายน 2567 แขวงทางหลวงพะเยา
5 จ้างเหมาโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการค้าการลงทุนจังหวัดพะเยา กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและติดตั้งราวกันอันตราย เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ทล. 1093 และ ทล. 1345 07/06/2567 e-พย./17/2567 ลว. 7 มิถุนายน 2567 แขวงทางหลวงพะเยา
6 จ้างเหมาโครงการบูรณาการท่องเที่ยว กิจกรรมบำรุงทางหลวง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน ระหว่าง กม.35+000 - กม.57+040 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/06/2567 e-พย./16/2567 ลว. 7 มิถุนายน 2567 แขวงทางหลวงพะเยา
7 จ้างเหมาโครงการบูรณาการท่องเที่ยว กิจกรรมบำรุงทางหลวง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทางหลวงหมายเลข 1179 ตอน ฝายกวาง - ดอนเงิน ระหว่าง กม.11+700 -กม.30+915 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/06/2567 e-พย./15/2567 ลว. 7 มิถุนายน 2567 แขวงทางหลวงพะเยา
8 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะทางหลวง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมบำรุงทางหลวง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทางหลวงหมายเลข 1193 ตอน แม่ต๋ำ - แม่ใจ ระหว่าง กม.8+475 - กม.15+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/06/2567 - แขวงทางหลวงพะเยา
9 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงพะเยา ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน บริเวณ กม.843+663 (ซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2567 e-พย./11/2567 ลว. 10 เมษายน 2567 แขวงทางหลวงพะเยา
10 งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน สบทุ - บ้านหย่วน ตอน 2 ระหว่าง กม.110+100 - กม.111+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2567 e-พย./12/2567 แขวงทางหลวงพะเยา
11 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ป่าแดง - ปงสนุก ระหว่า กม.47+465 - กม.48+575 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2567 e-พย./11/2567 แขวงทางหลวงพะเยา
12 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน ตอน 1 ระหว่าง กม.872+700 - กม.885+960 (NB) (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2567 TOR 7/2567 แขวงทางหลวงพะเยา
13 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงพะเยา ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย -พาน บริเวณ กม.843+663 (NB) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2567 e-พย./6/2567 ลว. 3 เมษายน 2567 แขวงทางหลวงพะเยา
14 งานจ้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน ตอน 2 ระหว่าง กม.886+250 -กม.889+000(NB,SB)(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/03/2567 e-พย./8/2567 ลว. 29 มีนาคม 2567 แขวงทางหลวงพะเยา
15 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน ตอน 2 ระหว่าง กม.866+000-กม.869+000(NB) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/03/2567 e-พย./7/2567 ลว. 29 มีนาคม 2567 แขวงทางหลวงพะเยา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 111 รายการ