f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อใบมีดตัดหญ้า 14 นิ้ว จำนวน 24 ใบ 21/06/2567 8,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบซ่อมบำรุง จำนวน 7 รายการ (รายละเอียดแนบ) 21/06/2567 17,290.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ (เอกสารแนบ) 20/06/2567 109,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดแนบ) 20/06/2567 15,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 9 รายการ (รายละเอียดแนบ) 20/06/2567 8,473.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง 19/06/2567 29,990.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง 19/06/2567 18,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง 19/06/2567 8,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง 19/06/2567 16,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง 19/06/2567 32,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง 19/06/2567 96,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อแบตเตอรี่ 12 V 100 AH จำนวน 3 ลูก 18/06/2567 9,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 14 รายการ (รายละเอียดแนบ) 17/06/2567 21,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ (รายละเอียดแนบ) 17/06/2567 20,605.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิด ดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร 14/06/2567 269,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,170 รายการ