f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
นายพูนศักดิ์ เมาะราษี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวก และปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567
ลงวันที่ 11/04/2567

(วันที่ 11 เมษายน 2567) เวลา 09.00 น.
นายพูนศักดิ์ เมาะราษี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวก และปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 และได้ทำการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ให้กับประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ณ หมวดทางหลวงแม่ใจ
#แขวงทางหลวงพะเยา
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม
#สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586
#112กรมทางหลวง


'