f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
ความคืบหน้า (เดือนเมษายน 2567) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1202 สาย สายพะเยา – บ.สันต้นแหน ช่วง กม.8+500 – กม.37+782
ลงวันที่ 29/04/2567

#ความคืบหน้า (เดือนเมษายน 2567)
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1202 สาย สายพะเยา – บ.สันต้นแหน ช่วง กม.8+500 – กม.37+782
เริ่มต้นสัญญา วันที่ 6 สิงหาคม 2564 – วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 มกราคม 2568 ระยะทางยาวประมาณ 29.282 กม.
#ผลการดำเนินงาน = 59.028 %
#แขวงทางหลวงพะเยา
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม
#สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586
#112กรมทางหลวง


'