f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาน มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยา
ลงวันที่ 11/05/2565

 #ความคืบหน้า (เดือนพฤษภาคม 2565)

โครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถ(Truck rest area)พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักพะเยา

เริ่มต้นสัญญา วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 – วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ระยะเวลา 720 วัน

#ผลการดำเนินงาน = 19.803% เร็วกว่าแผน = +2.641%

#แขวงทางหลวงพะเยา

#กรมทางหลวง

#กระทรวงคมนาคม

#ร่วมใจต้านCOVID-19

#SAVEพะเยา

#สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586

#110กรมทางหลวง


'