f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาน มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยา
ลงวันที่ 10/05/2565

 #ความคืบหน้า (เดือนพฤษภาคม 2565)

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3 ช่วง กม.86+000 – กม.100+019

เริ่มต้นสัญญา วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ระยะทางยาวประมาณ 14.019 กิโลเมตร

#ผลการดำเนินงาน = 66.375% เร็วกว่าแผน = +3.151%

#แขวงทางหลวงพะเยา

#กรมทางหลวง

#กระทรวงคมนาคม

#ร่วมใจต้านCOVID-19

#SAVEพะเยา

#สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586

#110กรมทางหลวง


'