f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
นายพูนศักดิ์ เมาะราษี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา มอบหมายให้ นายจำเนียร สีเขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา ฝ่ายปฏิบัติการ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2567
ลงวันที่ 29/04/2567

(วันที่ 29 เมษายน 2567) เวลา 08.30 น.
    #นายพูนศักดิ์ เมาะราษี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา มอบหมายให้ นายจำเนียร สีเขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา ฝ่ายปฏิบัติการ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2567 โดยนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
       เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ จังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันถวายความจงรักภักดี ด้วยการปฏิบัติบูชาผ่านกิจกรรมจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 29 เมษายน 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2567
#แขวงทางหลวงพะเยา
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม
#สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586
#112กรมทางหลวง


'