f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาน มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
ลงวันที่ 31/03/2565

นายพูนศักดิ์ เมาะราษี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา

#มอบหมายให้ นายสวัสดิ์ หล่อดี หัวหน้าหมวดทางหลวงพะเยา

นำข้าราชการ พนักงานราชการ ราชการ ในสังกัดแขวงทางหลวงพะเยา กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

#กระทรวงคมนาคม

#ร่วมใจต้านCOVID-19

#SAVEพะเยา

#สายด่วนกรมทางหลวงโทร 1586

#110กรมทางหลวง


'